Regulamin testów platformy Ibuk Libra

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w testach zmodyfikowanej wersji platformy dostępnej pod adresem libra2.ibuk.pl („Testy”), administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 zł („PWN”).
 2. PWN jest organizatorem Testów. PWN jest odpowiedzialny za związaną z Testami logistykę oraz za wypłatę nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 7 poniżej.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Testach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i skutkuje obowiązkiem stosowania jego postanowień.
 4. Celem Testów jest zweryfikowanie poprawności działania i funkcjonalności platformy dostępnej pod adresem libra2.ibuk.pl z perspektywy użytkownika platformy oraz otrzymanie od Uczestników wniosków z Testów.
 5. Udział w Testach może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosi się do Testów na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a jej zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez PWN („Uczestnik”). Informację o zaakceptowaniu bądź niezaakceptowaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma mailem od PWN.
 6. Okres Testów oraz czas na zgłaszanie wniosków z Testów: 11.01.2021 r. godz. 0:01 – 24.01.2021 r. godz. 23:59.
 7. Udział w Testach oraz przekazanie wniosków z Testów do PWN są dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że 3 (trzech) Uczestników, którego wnioski z Testów będą z perspektywy PWN najbardziej przydatne otrzyma nagrodę pieniężną. Szczegóły dotyczące nagrody oraz zasad jej zdobycia dostępne są Regulaminie konkursu „Testujemy IBUK Libra”.
 8. Zgłoszenie do Testów odbywa się za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PWN na stronie testujemylibre.pwn.pl.
 9. PWN zaakceptuje pierwsze 200 rejestracji do Testów.
 10. Wnioski z Testów Uczestnik prześle PWN, na specjalnie przygotowanym w tym celu przez PWN formularzu, który zostanie udostępniony Uczestnikowi, w dniu rozpoczęcia Testów. Przekazanie przez Uczestnika wniosków z Testów jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego, że wnioski z Testów są efektem jego własnej pracy i nie naruszają majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich, prawa własności intelektualnej oraz wszelkich innych praw osób trzecich.
 11. Zakazane jest przekazywanie danych dostępowych osobom trzecim, jakie Uczestnik otrzyma w celu uczestnictwa w Testach, pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty. Możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej nie jest wyłączona.
 12. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja Uczestnika we wszelkie systemy, w tym platformę dostępną pod adresem libra2.ibuk.pl, do których dostęp otrzyma Uczestnik w celu uczestnictwa w Testach. PWN ma prawo w każdej chwili wykluczyć Uczestnika z Testów w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu czy zakłócania w jakikolwiek inny sposób przebiegu Testów.
 13. Uczestnik nie będzie miał dostęp do Informacji Poufnych, którymi będą wszelkie informacje, materiały, dokumenty lub dane dotyczące działalności lub związane z działalnością PWN w szczególności informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne PWN, a także tajemnicę przedsiębiorstwa PWN, know-how i dane osobowe znajdujące się w posiadaniu PWN.
 14. Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać komukolwiek Informacji Poufnych przez okres 2 lat od daty zgłoszenia do Testów, z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Uczestnika ich przekazania, w szczególności organom administracji lub wymiaru sprawiedliwości; Uczestnik zobowiązuje się współpracować z PWN w toku ujawniania takich informacji osobom trzecim, w szczególności: w celu minimalizacji zakresu przekazywanych Informacji Poufnych.
 15. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PWN, przed ujawnieniem Informacji Poufnych na podstawie żądania, o którym mowa w powyższym punkcie, o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że takie zawiadomienie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia takiej informacji.
 16. W przypadku ujawnienia przez Uczestnika Informacji Poufnej PWN może nałożyć na Uczestnika karę umowną w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) odrębnie za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w zakresie nieujawnienia Informacji Poufnych. Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty. Możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej nie jest wyłączona.
 17. Polityka prywatności jest dostępna na stronie testujemylibre.pwn.pl.
 18. W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 19. Prawem właściwym dla interpretacji Regulaminu jest prawo polskie.