Regulamin Konkursu „Testujemy IBUK Librę”

(„Regulamin”)

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Testujemy IBUK Librę (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. G. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067444, NIP 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
 3. Organizator oświadcza, że:
  1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram® czy LinkedIn®;
  2. Facebook®, Instagram® oraz LinkedIn® są znakami towarowym zastrzeżonym. Ich użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram;
  3. Serwis Facebook®, LinkedIn® oraz Instagram® nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs;
  4. Konkurs ma na celu wyłonienie trzech najlepszych testerów spośród uczestników Konkursu;
  5. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi przez formularz umieszczony na stronie testujemylibre.pwn.pl. Dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności umieszczoną na stronie.

§ 2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 11.01.2021 r. o godz. 12.00 i zakończy 24.01.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby posiadające dostęp do konta osobistego w serwisie IBUK Libra dostępnym pod adresem libra.ibuk.pl – lub posiadają dostęp do serwisu poprzez system logowania w swojej bibliotece.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora bądź innych spółek z Grupy PWN, mających swoją siedzibę w Polsce, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest aktywne korzystanie z serwisu testowego IBUK Libra w terminie 11-24.01.2021 i raportowanie zauważonych błędów do Organizatora na specjalnie w tym celu udostępnionym przez Organizatora formularzu. Termin na przesyłanie Organizatorowi zgłoszeń o błędach upływa o godz. 23.59 24 stycznia br.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń (formularzy), uwzględniając w szczególności ilość zgłoszonych błędów, szczegółowość opisu, załączone materiały, np. zrzut z ekranu.
 3. Informacja o wynikach Konkursu (w tym imię i nazwisko), w tym wskazanie listy laureatów Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), zostanie umieszczona na stronie testujemylibre.pwn.pl do 10.02.2021 r. oraz przesłana Zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości prywatnych na wskazany w formularzu adres email.

§ 6.

Nagrody

 1. Nagrodą jest 500 zł (słownie pięćset złotych) brutto dla autorów trzech najlepszych zdaniem Organizatora zgłoszeń (poprzez formularz) ze względu na kryteria oceny wskazane w § 5 ust. 2 (każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w kwocie 500 zł brutto).
 2. Każdy z trzech zwycięzców dostanie ww. nagrodę pieniężną.
 3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa kwota w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 4. Każdy Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że niezbędne przed otrzymaniem Nagrody na wskazane konto bankowe jest dostarczenie do Organizatora wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych, które zostanie przesłane na wskazany adres e-mail wraz z informacją o zwycięstwie.
 5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail, w ciągu [7] dni od otrzymania prywatnej wiadomości o wygranej zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.
 7. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6, podanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych lub niepełnych danych i oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody bądź wypełnienia obowiązków podatkowych skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, który w szczególności może ją przyznać innemu Uczestnikowi. W takim przypadku postanowienia ust. 3 – ust. 7 stosuje się do takiego nowo wybranego Uczestnika odpowiednio.
 8. Nagrody przekazuje Organizator na wskazany numer konta bankowego Zwycięzcy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych na konto podane przez Zwycięzcę.
 9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji, wydania Nagród oraz rozliczenia podatku.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest Organizator, tj. Wydawnictwo Naukowe PWN SA z siedzibą przy ul. Daimlera 2 w Warszawie.
 3. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i w prawnie uzasadnionych celach administratora, rozumianych jako bieżący kontakt w sprawie Konkursu czy rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

§ 8

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres blazej.grygo@pwn.pl w temacie „Testujemy Librę – Reklamacje”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję i nie przysługuje od niej odwołanie w relacji z Organizatorem.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie testujemylibre.pwn.pl .
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: blazej.grygo@pwn.pl.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.)
 5. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

ZAŁĄCZNIK – Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych.

KLUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

w związku z Konkursem „Testujemy IBUK Librę” („Konkurs”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej: „RODO”, wobec faktu, że aby wziąć udział w Konkursie niezbędnym jest przekazanie Organizatorowi, zgodnie z definicją podaną w regulaminie Konkursu („Regulamin”), Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 4 lit a) RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest organizator Konkursu to jest: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067444, NIP 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 (dalej: „Organizator”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w tym prawidłowej identyfikacji, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, stanowiących również prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO), w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a także w celach marketingowych, zgodnie z udzieloną w tym ostatnim przypadku Pana/ Panią zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, za wyjątkiem przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody, lecz stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 3. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów podanych w pkt 2 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Konkursie, wyboru laureatów Konkursu i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.
 4. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do korzystania z prac konkursowych na zasadach przewidzianych Regulaminem, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Konkursu oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych na podstawie zgody, okres przetwarzania tych danych trwa do momentu odwołania zgody.
 5. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla ochrony danych osobowych.
 6. Organizator oświadcza że:
  1. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
  2. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.
 7. Administrator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 9. Dane uczestników Konkursu będą ujawniane przez Organizatora wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.