POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES 

Ochrona prywatności Użytkowników serwisu internetowego Testujemy Librę PWN („Serwis”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

 W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

pod adresem email: iod@pwn.pl

korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: kontakt@ibuk.libra.pl

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

a)  Zgłaszanie błędów w Serwisie

 Jeżeli w Serwisie możliwe jest zgłaszanie błędów dot. platformy IBUK Libra przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi złożonego zgłoszenia.

 Złożenie zgłoszenia wymaga uprzedniej rejestracji.

 Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do przetwarzania zgłoszeń, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zgłoszenia..

 Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu realizacji zgłoszeń (w tym  rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest  niezbędność przetwarzania w celu rozstrzygnięcia konkursu natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

  w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

  w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;

  w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszego Serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

b)  Rejestracja na potrzeby testów IBUK Libra

 Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail, telefonu, imienia i nazwiska, reprezentowanej grupy społecznej oraz informacji dot. dostępu do platformy IBUK Libra.  

 Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do rejestracji a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w testach oraz konkursie.

 Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do przeprowadzenia testów oraz wyłonienia zwycięzców konkursu natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

  w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;

  w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszego Serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony  interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas  działalności.

c)      Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

 W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu. W tym celu serwer:

  monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

 Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

 System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

 Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a)       przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia;

b)      do czasu wycofania wyrażonej zgody;

c)       do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

d)      do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;     

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

 W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia złożonego w Serwisie dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

 W przypadku wyboru przez Użytkownika jednego ze sposobów płatności dostępnych w Serwisie, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi dostarczającemu taką usługę płatności, wyłącznie w celu umożliwienia dokonania płatności.

 Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi realizującemu wysyłkę zamówień etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

 W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

 Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

 1. a)       optymalizacja Serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników:
 2. b)      rekomendowanie treści Serwisu zgodnych z profilem aktywności;
 3. c)       emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców
 4. d)      wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników.

 Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

  dopasowania zawartości witryn serwisu      internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji      korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w      szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego      i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie      najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);

  utrzymania sesji Użytkownika serwisu      internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika,      gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i      hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);

  tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej      zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego      korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć      strukturę i zawartość tych stron);

  dostarczania Użytkownikom treści reklamowych      odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

 Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

 Zmiana ustawień plików cookies

 Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube i Pinterest.

 W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to” lub „Retweetuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

 Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

 Twitter – https://twitter.com/en/privacy

 Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

 LinkedIn –  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 YouTube- https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokujące skrypty.

NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

a)      Google Analytics i Google Remarketing

 W Serwisie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited. („Google”) z siedzibą w Irlandii oraz internetową usługę reklamową Google Remarketing. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu.

 Dzięki Google Analytics Remarketing utworzone docelowe grupy w remarketingu mogą zostać powiązane z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane, dopasowane na podstawie wcześniejszych wyszukiwań w Internecie do zanteresowań Użytkowników reklamy mogą być wyświetlane na ich urządzeniach, np. na telefonie, tablecie lub laptopie.

b) Google AdWords

 Google AdWords jest usługą analizującą, udostępnianą przez (Google), w oparciu o pliki cookies pozostawione przez Google na urządzeniu użytkownika, o ile wszedł on do Serwisu za pośrednictwem wskazówki Google. Te pliki cookies są ważne przez 30 dni oraz nie służą identyfikacji tożsamości użytkowników a jedynie do utworzenia statystyk konwersji klientów Adwords.  

c) Google Doubleclick

 Przy pomocy udostępnianego przez Google narzędzia DoubleClick możemy wyświetlać reklamy, których treść jest dopasowana do użytkowników Serwisu na podstawie przebiegu wyszukiwani. Takie pliki cookies nie generują żadnych informacji personalnych i nie mogą zostać z nimi powiązane.

d) Google TagManager

 Narzędzie Google TagManager jest wykorzystywane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie tego narzędzia nie wiąże się z zapisywaniem plików cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane, chociaż samo narzędzie Google TagManager nie korzysta z tych danych.

e)      SalesManago

 W Serwisie wykorzystujemy także narzędzie SalesManago, udostępniane przez Benhauer sp. z o.o., które bada aktywność użytkownika w Serwisie, na przykład sprawdzając, jakiego typu treści są przez niego czytane, jakich zakupów dokonuje i na tej podstawie umożliwia nam:

  automatyczną personalizację treści w      reklamach wyświetlanych na stronie;

  dostosowywanie wyświetlanej oferty;

   analizę efektywności prowadzonych      kampanii reklamowych.

 Narzędzie SalesManago wykorzystuje następujące dane:

 (i)             Adres IP, z którego łączy się odwiedzający Serwis – jest przypisany do konkretnego kraju, województwa oraz miejscowości. Z wysokim prawdopodobieństwem pozwala to wskazać z jakiej miejscowości jest Użytkownik;

 (ii)           Dane pobierane z protokołu HTTP/HTTPS – informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, źródle wejścia do Serwisu, informacje o wyszukiwanych frazach;

 (iii)          Pliki cookies:

        Rodzaj   pliku cookie i jego żywotność  

      Cel  

      Jakie informacje są gromadzone    

        Smuuid   – 12 miesięcy  

      Ciasteczko   śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę  

      Unikatowy   identyfikator – Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji   umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby   wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz   SALESmanago.    

        Smclient   – 10 lat  

      Ciasteczko   identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym  

      Ciasteczko   samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację   kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę –   połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago.    

        Smevent   – od 12h do 30 dni (automatycznie ustawione na 12h)  

      Ciasteczko   identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym  

      Ciasteczko   zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup    

        smform   – 12 miesięcy  

      Ciasteczko   obsługujące formularze kontaktowe i popupu  

      Informacje   na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej   wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany    

        smg –   12 miesięcy  

      Ciasteczko   identyfikujące użytkownika  

      Losowy   identyfikator w formacie UUID    

        smvr –   10 lat  

      Ciasteczko   przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64)  

      Wartości   zakodowane przez base64    

        smwp –   12 miesięcy  

      Informacje   o formularzu zgody na WebPush  

      Wartość   true/false    

        Smg –   12 miesięcy  

      Ciasteczko   identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu  

      Losowy   identyfikator w formacie UUID    

        smrcrsaved   – 12 miesięcy  

      Ciasteczko   zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago   (deprecated)  

      Wartość   true/false    

        smOViewsPopCap   – 10 lat  

      Ciasteczko   zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów  

      SM:X|,   gdzie za X wstawiana jest liczba    

        SMCNTCTGS   – 10 lat  

      Ciasteczko   identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym  

      Ciasteczko   zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json’a   {„hashowanyEmail”:”tag1,tag2″}    

        SMOPTST   – 10 lat  

      Ciasteczko   identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym  

      Ciasteczko   zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json’a   {„hashowanyEmail”:”true”, „hashowanyEmail”:”false”}     

 Powyższe ciasteczka są automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową – więcej na ten temat w punkcie X powyżej.

  

f)      Facebook Custom Audiences

 W Serwisie używamy narzędzia remarketingowego, udostępnianego przez Facebook Inc. Dzięki temu możemy wyświetlać użytkownikom, podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia reklamy oparte na zainteresowaniach.

 Przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook’a. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, zebranych przez Facebook’a za pomocą tego narzędzia. Poprzez integrację Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet jeśli nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, możliwym jest, by dostawca uzyskał i przechowywał adres IP użytkownika, a także inne informacje, umożliwiające identyfikacje.

 

 Funkcję “Facebook Custom Audiences” można dezaktywować w ustawieniach plików cookie oraz dla zalogowanych użytkowników na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 13 stycznia 2019 roku.

© 2021 PWN